WebDesign © zemelva 2008Klubová výstava Nitra 05.11.2006
Mechta Poeta Ochey Ocharovanie - třída šampionů V1, CAC, CC, Klubový vítěz
Alisha Ochey Wheaten Lulaby - mezitřída V1, CAC, CC
Acaar Ochey Wheaten Lulaby - mezitřída V1, CAC, CC
« zpět