WebDesign zemelva 2008International Show Duodanube Bratislava /Slovakia
16.-17.08.2008
Saturday 16.08.2008
ICh. Mechta Poeta Ochey Ocharovanie - 1Exc, CAC
Ch. Alisha Ochey Wheaten Lulaby - 2Exc, res. CAC, res. CACIB
Sunday 17.08.2008
ICh. Mechta Poeta Ochey Ocharovanie - 2Exc, res. CAC
Ch. Alisha Ochey Wheaten Lulaby - 2Exc, res. CAC
back