WebDesign zemelva 2008International Show Praha 02.05.2009
ICh. Mechta Poeta Ochey Ocharovanie - 2Exc, res. CAC, res. CACIB
Ch. Alisha Ochey Wheaten Lulaby - 1Exc
back