WebDesign zemelva 2008International Show Praha 18.11.2006
Mechta Poeta Ochey Ocharovanie - 3Exc
Alisha Ochey Wheaten Lulaby - 1Exc, CAC
Collin Commander Lalibela - 1Exc, Best veteran
back