WebDesign zemelva 2008International Show Brno 27.06.2009
ICh. Mechta Poeta Ochey Ocharovanie - 2Exc, res. CAC
Ch. Alisha Ochey Wheaten Lulaby - 2Exc, res. CAC
back