WebDesign © zemelva 2008Evropská výstava Celje /SLO 01.10.2010
ICh. Mechta Poeta Ochey Ocharovanie - V1, CAC, res. CACIB
Ch. Alisha Ochey Wheaten Lulaby - V3
Ella Wheaten Lulaby - V2
Speciální výstava SKT Celje /SLO 02.10.2010
ICh. Mechta Poeta Ochey Ocharovanie - V2, res. CAC
Ch. Alisha Ochey Wheaten Lulaby - V3
Ella Wheaten Lulaby - V1, VT
« zpět