WebDesign © zemelva 2008EDS Celje /SLO 01.10.2010
ICh. Mechta Poeta Ochey Ocharovanie - V1, CAC, res. CACIB
Ch. Alisha Ochey Wheaten Lulaby - V3
Ella Wheaten Lulaby - V2
SKT Special Terrier Show Celje /SLO 02.10.2010
ICh. Mechta Poeta Ochey Ocharovaniea - V2, res. CAC
Ch. Alisha Ochey Wheaten Lulaby - V3
Ella Wheaten Lulaby - V1, VT
« back